۱- تنظیمات نقشه

با فعال کردن گزینه نمایش ترافیک، نمایش نقاط منتخب و نمایش محدوده ترافیکی شهر می¬توانید از امکانات مربوط به نقشه و مسیریاب روتا بهرهمند شوید و یا آنها را غیرفعال کنید. همچنین با تغییر حالت نقشه به سه حالت شب، روز و خودکار نقشه برنامه را به طور دلخواه شخصیسازی کنید.

۲- تنظیمات مسیریابی

با فعال کردن اعلان¬های طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا از مسیرهای جایگزین و خارج از طرح آگاه شوید. همچنین به کمک گزینه «بهروزرسانی خودکار مسیر» و «مسیر سرراست» راحتترین راه را برای رسیدن به مقصد بیابید.

۳- تنظیمات هشدار عوارض

با فعال کردن اعلانهایی مانند هشدار دوربین، نقطه حادثه خیز، هشدار عوارض و اعلان بالاتر از سرعت مجاز میتوانید از تمام چالش¬های مسیر آگاه شوید و ناوبری بیدردسری را تجربه کنید.

۴- تنظیمات دستیار صوتی

با فعال کردن دستیار صوتی خود و مشخص کردن حالت و سرعت پخش صدا، بهراحتی یک همراه صوتی در تمام مسیر کنار خود داشته باشید.